Kanada.pl - zobacz oferty turystyczne w Kanada + USA, ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Kanada.pl  >  Lista ofert  >  Hotel: Kanada + Usa, Kanada
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Hotel: Kanada + Usa, Kanada

Kanada (pokaż mapę)
Kod oferty: CAECTR-USA623A
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21

Hotel: Kanada + Usa, Kanada

Wczasy w: > Wyc. objazdowe > Wyc. objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Hotel: Kanada + Usa

Kategoria:

***

Region:

Kanada

Opis:

<p><strong>Dzie&#324; 1. Warszawa - Toronto.&#160;</strong>Przylot do Toronto. Czas wolny.</p><p><strong>Dzie&#324; 2. Toronto - Niagara Falls.&#160;</strong>Po &#347;niadaniu zwiedzanie Toronto - najwi&#281;kszego miasta Kanady, po&#322;o&#380;onego nad jeziorem Ontario. Toronto jest najbardziej zr&#243;&#380;nicowanym pod wzgl&#281;dem etnicznym miastem &#347;wiata, zamieszka&#322;ym przez ponad 100 spo&#322;eczno&#347;ci z Afryki, Azji i Europy. Miasto jest ekonomiczn&#261; stolic&#261; Kanady i jedn&#261; z najbardziej dynamicznych metropolii Ameryki P&#243;&#322;nocnej. Zwiedzanie rozpocznie si&#281; od wizyty na szczycie wie&#380;y transmisyjnej CN Tower - najwy&#380;szej wolnostoj&#261;cej budowli w Ameryce P&#243;&#322;nocnej o ponad 553 m wysoko&#347;ci, kt&#243;ra stanowi symbol miasta i jego g&#322;&#243;wn&#261; atrakcj&#281;, a do niedawna by&#322;a najwy&#380;sz&#261; budowl&#261; na &#347;wiecie. Nast&#281;pnie przejazd na Nathan Square - jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Toronto oraz wizyta jednym z budynk&#243;w parlamentu - Queen&#8217;s Park. Kolejna atrakcja tego dnia, b&#281;dzie bezkonkurencyjna - wodospad Niagara. Wodospad znajduje si&#281; na granicy USA i Kanady na rzece Niagara i rozdzielony jest Wysp&#261; Kozi&#261; na dwie cz&#281;&#347;ci. Umo&#380;liwia on przep&#322;yw wody z jeziora Erie do po&#322;o&#380;onego 100 m ni&#380;ej jeziora Ontario. Nie jest on ani najwi&#281;kszym, ani najszerszym wodospadem, ale niew&#261;tpliwie jest jednym z najpi&#281;kniejszych, co dostrzec mo&#380;na b&#281;dzie ze specjalnej platformy widokowej. W tym niesamowitym miejscu zaplanowany jest spacer nad wodospadem oraz rejs statkiem wycieczkowym pod najszersz&#261; cz&#281;&#347;&#263; wodospadu, zwan&#261; Ko&#324;sk&#261; Podkow&#261;. Dla g&#322;odnych wra&#380;e&#324; opcjonalnie wjazd na wie&#380;&#281; widokow&#261; Skylon Tower, sk&#261;d roztacza si&#281; malowniczy widok na ca&#322;y prze&#322;om rzeki i na stron&#281; ameryka&#324;sk&#261;. Na zako&#324;czenie dnia wieczorny spacer nad wodospad ton&#261;cy w barwach roz&#347;wietlaj&#261;cych reflektor&#243;w. Nocleg w hotelu w Niagara Falls.&#160;</p><p><strong>Dzie&#324; 3. Wizyta w wiosce Amisz&#243;w.&#160;</strong>Po &#347;niadaniu przejazd przez tereny nale&#380;&#261;ce do Amisz&#243;w. Amisze to niezwykle konserwatywny od&#322;am anabaptyst&#243;w, &#380;yj&#261;cy wed&#322;ug bardzo rygorystycznych i staro&#347;wieckich zasad, dotycz&#261;cych zar&#243;wno ubioru, gospodarki, jak i wszystkich innych dziedzin. Zobaczy&#263; tu mo&#380;na m&#281;&#380;czyzn w s&#322;omkowych kapeluszach z d&#322;ugimi brodami, kobiety w chustach i kilkuletnie dzieci pracuj&#261;ce w polu. Amisze nie akceptuj&#261; nowoczesnej techniki, nie korzystaj&#261; z elektryczno&#347;ci, samochod&#243;w, telewizji, fotografii i innych nowoczesnych wynalazk&#243;w. Praktycznie wszyscy zajmuj&#261; si&#281; rolnictwem i rzemios&#322;ami z nim zwi&#261;zanymi. Amisze stawiaj&#261; swoje zasady ponad oficjalnym prawem, przez co niejednokrotnie dochodzi&#322;o do konflikt&#243;w pomi&#281;dzy wsp&#243;lnotami amisz&#243;w a rz&#261;dem ameryka&#324;skim. Przejazd do Waszyngtonu i nocleg w hotelu.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. Waszyngton - Filadelfia - Nowy Jork.&#160;</strong>Po &#347;niadaniu zwiedzanie miasta, w tym mi&#281;dzy innymi Kapitolu (siedziba Kongresu i Senatu) i Biblioteki Kongresu. Nast&#281;pnie wizyta pod pomnikiem Kazimierza Pu&#322;askiego na placu Freedom Plaza oraz pod pomnikiem Tadeusza Ko&#347;ciuszki przed frontem Bia&#322;ego Domu. Na ten dzie&#324; zaplanowano tak&#380;e spacer do monumentalnego mauzoleum prezydenta Abrahama Lincolna oraz pod pomnik noblisty Alberta Einsteina i doktora Martina Luthera Kinga. Przerwa na spacer po cmentarzu Arlington - najwa&#380;niejszej nekropolii USA, gdzie znajduj&#261; si&#281; groby rodu Kennedych. Nast&#281;pnie wizyta w Pentagonie - siedzibie Departamentu Obrony Stan&#243;w Zjednoczonych. Jest to najwi&#281;kszy pod wzgl&#281;dem kubatury i liczby pomieszcze&#324; budynek biurowy na &#347;wiecie, nie b&#281;d&#261;cy wie&#380;owcem. W budynku pracuj&#261; 23 tysi&#261;ce pracownik&#243;w wojskowych i cywilnych oraz 3 tysi&#261;ce personelu pomocniczego. Budynek ma 5 pi&#281;ter, a ka&#380;de pi&#281;tro ma pi&#281;&#263; korytarzy okr&#261;&#380;aj&#261;cych ca&#322;y budynek. Pomimo, &#380;e wszystkie korytarze maj&#261; razem 28 km d&#322;ugo&#347;ci, przej&#347;cie mi&#281;dzy dwoma punktami w budynku zajmuje oko&#322;o 7 minut. Centralny dziedziniec budynku licz&#261;cy 5 akr&#243;w (20 000 m&#178;) jest najwi&#281;kszym w si&#322;ach zbrojnych USA otwartym terenem, gdzie obowi&#261;zuje zakaz salutowania i noszenia na g&#322;owie czapek wojskowych. Nast&#281;pnie przejazd do Filadelfii, gdzie zwiedzimy Liberty Center - miejsce podpisania Deklaracji Niepodleg&#322;o&#347;ci Stan&#243;w Zjednoczonych oraz zobaczymy s&#322;ynny Liberty Bell - historyczny dzwon symbolizuj&#261;cy wojny o niepodleg&#322;o&#347;&#263; Stan&#243;w Zjednoczonych. W&#347;r&#243;d atrakcji tego dnia schody, po kt&#243;rych wbiega&#322; Sylwester Stallone w znanym filmie "Rocky" oraz dom zamieszkiwany w przesz&#322;o&#347;ci przez Tadeusza Ko&#347;ciuszko. Nast&#281;pnie przejazd do Nowego Jorku i szereg atrakcji: Metropolitan Opera oraz Dakota Building - apartament, w kt&#243;rym mieszka&#322; John Lennon z Yoko Ono, przed wej&#347;ciem kt&#243;rego zosta&#322; w 1980 roku zastrzelony przez swojego fana. Na zako&#324;czenie Strawberry Fields w Central Park, gdzie znajduje si&#281; czarno-bia&#322;a mozaika z napisem &#8220;Imagine&#8221;, przy kt&#243;rej wielbiciele sk&#322;adaj&#261; kwiaty w rocznic&#281; &#347;mierci Lennona. Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.</p><p><strong>Dzie&#324; 5. Nowy Jork. </strong>Zwiedzanie rozpoczniemy od rejsu statkiem na Wysp&#281; Liberty, gdzie znajduje si&#281; s&#322;ynna Statua Wolno&#347;ci. Nast&#281;pnie udamy si&#281; w kierunku Manhattanu. Po drodze zobaczymy Ellis Island - wysp&#281;, na kt&#243;rej kiedy&#347; odbywa&#322;a si&#281; rejestracja emigrant&#243;w przybywaj&#261;cych do USA. Kolejny punkt programu to najbardziej znany na &#347;wicie Most Brookli&#324;ski - jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku, wykorzystywany cz&#281;sto w filmach, np. Dawno temu w Ameryce czy Transformers. Dalej udamy si&#281; na s&#322;ynn&#261; ulic&#281; finansow&#261; Wall Street, z charakterystycznym Gmachem Gie&#322;dy Nowojorskiej. Odwiedzimy po&#322;o&#380;ony obok ko&#347;ci&#243;&#322; &#346;w. Tr&#243;jcy, gdzie odbywaj&#261; si&#281; koncerty muzyki powa&#380;nej oraz wyst&#281;py najlepszych jazzowych saksofonist&#243;w. Nast&#281;pie udamy si&#281; pod Memorial 9/11, powsta&#322;y ku czci os&#243;b poleg&#322;ych w zamachach terrorystycznych na World Trade Center w 2001 r. Kolejn&#261; atrakcj&#261; tego dnia b&#281;dzie wizyta pod siedzib&#261; najwi&#281;kszej ameryka&#324;skiej firmy Standard Oil Company, za&#322;o&#380;onej przez rodzin&#281; Rockefeller&#243;w. B&#281;d&#261;c w tej cz&#281;&#347;ci Manhattanu zobaczymy tak&#380;e Charging Bull, czyli pos&#261;g szar&#380;uj&#261;cego byka, b&#281;d&#261;cego symbolem si&#322;y i mocy narodu ameryka&#324;skiego, pierwszy Bia&#322;y Dom oraz pomnik Waszyngtona. Dodatkowo zobaczymy Most Manhattan i siedzib&#281; ONZ oraz Ratusz Miejski. Ostatni&#261; atrakcj&#261; tego dnia b&#281;dzie mo&#380;liwo&#347;&#263; zobaczenia z zewn&#261;trz muzeum pierwszych Amerykan&#243;w oraz charakterystyczny budynek znany z filmu Men in Black. Powr&#243;t do hotelu i nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 6. Nowy Jork. </strong>Drugi dzie&#324; zwiedzania Nowego Jorku zaczniemy od wizyty w Empire State Building - jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Stan&#243;w Zjednoczonych. Aby dosta&#263; si&#281; do obserwatorium, kt&#243;re znajduje si&#281; na 86 pi&#281;trze, trzeba przej&#347;&#263; 1576 schod&#243;w. Pokonanie tej trasy wind&#261; zajmuje kilka sekund i z tej opcji skorzystamy. Rozpo&#347;ciera si&#281; st&#261;d niesamowity widok na panoram&#281; Nowego Jorku: drapacze chmur Manhattanu, Chrysler Building, tr&#243;jk&#261;tny Flatiron Building, a w oddali na Liberty Island i Statu&#281; Wolno&#347;ci. Nast&#281;pnie udamy si&#281; do jednej z najwi&#281;kszych bibliotek na &#347;wiecie - Nowojorskiej Biblioteki Publicznej, oferuj&#261;cej kolekcj&#281; oko&#322;o 11 milion&#243;w ksi&#261;&#380;ek w 370 j&#281;zykach i dialektach. Kolejn&#261; atrakcj&#261; tego dnia b&#281;dzie najs&#322;ynniejszy dworzec &#347;wiata - Grand Central Terminal oraz mistyczna Katedra &#346;w. Patryka. Dalej, udamy si&#281; do Rockefeller Center - kompleksu 19 drapaczy chmur. Swoje siedziby maj&#261; w tej cz&#281;&#347;ci telewizja NBC oraz Radio City Music Hall. To tu zim&#261; znajduje si&#281; najwi&#281;ksza nowojorska choinka oraz ogromne lodowisko znane z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Spacer po Rockefeller zako&#324;czymy u progu s&#322;ynnej Pi&#261;tej Alei (Fiftht Avenue) - najs&#322;ynniejszej i najdro&#380;szej ulicy &#347;wiata. Tego dnia zobaczymy tak&#380;e budynek Metropolitan Opera i Lincoln Center z Koch Theater, s&#322;ynn&#261; Juilliard School - szko&#322;&#281; muzyczn&#261; oraz budynek Dacota, w kt&#243;rym mieszka&#322; John Lenon. Nast&#281;pnie udamy si&#281; na spacer po Central Parku i do po&#322;o&#380;onego w pobli&#380;u muzeum Gugenhaima. St&#261;d dalej przejedziemy pod zacumowany lotniskowiec Intrepid, pe&#322;ni&#261;cy rol&#281; muzeum United States Navy. Ten pe&#322;en wra&#380;e&#324; dzie&#324; zako&#324;czymy spacerem po Broadwayu i roz&#347;wietlonym Times Square, czyli w samym sercu Manhattanu. Mo&#380;na b&#281;dzie tak&#380;e wybra&#263; si&#281; na wycieczk&#281; do s&#322;ynnej szko&#322;y wojskowej w West Point lub na spektakl na Broadwayu&#160;(dla ch&#281;tnych, dodatkowo p&#322;atne).&#160;Nocleg w hotelu w Nowym Jorku.</p><p><strong>Dzie&#324; 7. Nowy Jork. </strong>Po dw&#243;ch dniach zwiedzania w grupie, nadejdzie czas na poznanie Nowego Jorku samodzielnie, w indywidualny spos&#243;b. B&#281;dzie to szansa na zobaczenie tych atrakcji, kt&#243;rych nie obejmuje program, a kt&#243;re uznane zostan&#261; za interesuj&#261;ce. Dla jednych wa&#380;ne b&#281;dzie odwiedzenie s&#322;ynnych muze&#243;w lub galerii, dla innych okazja do p&#243;j&#347;cia na przedstawienie, czy koncert, dla amator&#243;w "shoppingu" okazja zwiedzenia, a mo&#380;e i zakup&#243;w, w sklepach najwi&#281;kszych &#347;wiatowych marek, dla jeszcze innych spacer i lunch np. na Placu Waszyngtona. Po po&#322;udniu przelot z Nowego Jorku do San Francisco. Spacer po mie&#347;cie oraz nocleg w hotelu.</p><p><strong>Dzie&#324; 8. San Francisco. </strong>Dzie&#324; rozpoczniemy od rejsu na wysp&#281; Alcatraz i wizyty w najci&#281;&#380;szym wi&#281;zieniu &#347;wiata, kt&#243;rego jednym z pierwszych wi&#281;&#378;ni&#243;w by&#322; s&#322;ynny Al Capone. Nast&#281;pnie w programie zwiedzania Golden Gate - najs&#322;ynniejszego mostu na &#347;wiecie, obecnego na wi&#281;kszo&#347;ci tutejszych poczt&#243;wek. Tego dnia przejdziemy si&#281; ulicami chi&#324;skiej dzielnicy Chinatown oraz Alamo Square - dzielnicy z charakterystyczn&#261; dla San Francisco wiktoria&#324;sk&#261; architektur&#261; na czele z "Painted Ladies" znanymi z serialu "Pe&#322;na Chata". Kolejne atrakcje tego dnia to Fisherman&#8217;s Wharf - Lombard Street - najbardziej stroma i pozakr&#281;cana ulica &#347;wiata. Po drodze mija&#263; b&#281;dziemy dzielnic&#281; mniejszo&#347;ci seksualnych Castro, oznaczon&#261; t&#281;czowymi flagami oraz Haight-Ashbury - kolebk&#281; ruchu hipisowskiego. Tego dnia zobaczymy tak&#380;e Transamerica Pyramid - 260-metrowy wie&#380;owiec w kszta&#322;cie ostros&#322;upa. Prawdziw&#261; uczt&#261; dla oczu b&#281;dzie widok, jaki rozpo&#347;ciera si&#281; ze wzg&#243;rz Twin Peaks i obejmuje ca&#322;&#261; zatok&#281; Golden Bay, a&#380; po wysp&#281; Angel i wi&#281;zienie w San Quentin. Po po&#322;udniu czas wolny na odpoczynek lub dodatkowe atrakcje, w ramach kt&#243;rych mo&#380;na uda&#263; si&#281; na zakupy na Union Square, czy na Market Street lub przejecha&#263; si&#281; kolejk&#261; Cable Car. Nocleg w hotelu w San Francisco.&#160;&#160;</p><p><strong>Dzie&#324; 9. San Francisco - Yosemite - Mammonth Lakes. </strong>Tego dnia udamy si&#281; w g&#322;&#261;b doliny kalifornijskiej, w okolice s&#322;yn&#261;cej z produkcji win Napa Valley, a&#380; po przedg&#243;rze Sierra Maestra. W jednym z najstarszych park&#243;w USA zobaczymy s&#322;ynne formacje skalne, takie jak El Capitan i Half Dome. Damy si&#281; oczarowa&#263; zachwycaj&#261;c&#261; pot&#281;g&#261; przyrody z jej granitowymi ska&#322;ami, spektakularnymi wodospadami i rw&#261;cymi potokami. Nast&#281;pnie udamy si&#281; na nocleg w okolice jednego z kurort&#243;w narciarskich Mammonth Lakes.</p><p><strong>Dzie&#324; 10. Mammonth Lakes - Dolina &#346;mierci - Las Vegas. </strong>Po &#347;niadaniu wyjazd do Death Valley - Doliny &#346;mierci, kt&#243;ra jest najbardziej suchym i gor&#261;cym obszarem w USA, ale i niezwykle urzekaj&#261;cym. Dolina ci&#261;gnie si&#281; na d&#322;ugo&#347;ci 225 km tworz&#261;c kanion ograniczony pasmami g&#243;rskimi. Znajduj&#261; si&#281; tu dwa jeziora s&#322;one - wyschni&#281;te Racetrack Playa i Badwater - po&#322;o&#380;one 86 m poni&#380;ej poziomu morza. Pozornie martwa i wyludniona dolina jest domem dla ok. 1000 gatunk&#243;w ro&#347;lin i 400 gatunk&#243;w zwierz&#261;t. Zobaczymy tu t&#281;czowe ska&#322;y Artist&#8217;s Palette, pole golfowe Devil&#8217;s Golf Course i Ubehebe Crater. Powr&#243;t do Las Vegas, z kr&#243;tkim przystankiem w punkcie widokowym Zabriskie Point. Po zakwaterowaniu zwiedzanie miasta. Jednym z najciekawszych miejsc b&#281;dzie tzw.&#160;Strip, czyli odcinek&#160;siedmiokilometrowego&#160;Las Vegas Boulevard. Znajduj&#261; si&#281; tu ekskluzywne hotele, najwi&#281;ksze i najbardziej popularne kasyna (Bellagio, Cesar Pallace, Venetian,Treasure Island) oraz centra handlowe zaprojektowane na wz&#243;r najwi&#281;kszych zabytk&#243;w Pary&#380;a, Rzymu czy Wenecji. W The Venetian zobaczy&#263; mo&#380;na replik&#281; Placu &#346;w. Marka, Pa&#322;acu Do&#380;&#243;w (Palazzo Ducale), Wie&#380;y Zegarowej (Torre dell&#8217;Orologio), Mostu Rialto (Ponte Rialto),&#160; Mostu Westchnie&#324; (Ponte dei Sospiri) oraz przep&#322;yn&#261;&#263; si&#281; gondol&#261; po jednym z licznie wyst&#281;puj&#261;cych tu kana&#322;&#243;w. Zatrzymamy si&#281; w s&#322;ynnym Harley Davidson Cafe, gdzie wyeksponowane s&#261; oryginalne motocykle tej marki. W Las Vegas jest tak wiele do zobaczenia, &#380;e grzechem by&#322;oby p&#243;j&#347;&#263; spa&#263; w czasie tak kr&#243;tkiego pobytu. W nocy miasto t&#281;tni &#380;yciem, wybuchaj&#261; spektakularnie wulkany i ta&#324;cz&#261; kolorowe fontanny - to trzeba zobaczy&#263;! Tej nocy fakultatywnie wjazd wind&#261; na najwy&#380;sz&#261; wie&#380;&#281; w Las Vegas lub miniaturow&#261; wie&#380;&#281; Eiffla. Nocleg w hotelu w Las Vegas.</p><p><strong>Dzie&#324; 11. Las Vegas. </strong>Po &#347;niadaniu przejedziemy Zapor&#261; Hoovera - niezwyk&#322;&#261;, betonow&#261; konstrukcj&#261;, gdzie zaplanowany jest kr&#243;tki post&#243;j. Nast&#281;pnie spacer po Hoover baypass - mostem przerzuconym p&#243;&#322; kilometra ponad kanionem rzeki Koloroado, &#322;&#261;cz&#261;cym Nevad&#281; i Arizon&#281;. Kolejnym i najwa&#380;niejszym punktem programu tego dnia b&#281;dzie wizyta nad Wielkim Kanionem Kolorado, wpisanym na list&#281; dziedzictwa UNSECO jako najbardziej spektakularny prze&#322;om rzeki na &#347;wiecie. W obecnym kszta&#322;cie Wielki Kanion ma 446 km d&#322;ugo&#347;ci i osi&#261;ga g&#322;&#281;boko&#347;&#263; do oko&#322;o 1600 m. Dla zainteresowanych spacer po platformie widokowej Skywalk - szklanym pomo&#347;cie nad zachodni&#261; cz&#281;&#347;ci&#261; Wielkiego Kanionu. To "najwy&#380;szy balkon" na &#347;wiecie, usytuowany na wysoko&#347;ci 1219 m nad ziemi&#261; (dodatkowo p&#322;atne). Przystanek w punkcie widokowym Guano Point oraz Eagel Point z panoramicznym widokiem na prze&#322;om rzeki Colorado. Dla ch&#281;tnych,&#160; za dodatkow&#261; op&#322;at&#261;, lot helikopterem nad Wielkim Kanionem. W godzinach popo&#322;udniowych czas wolny na zakupy w miejscowych outletach, wizyty w kasynach, muzeach i korzystania z bogatej oferty, jak&#261; oferuje Las Vegas. Nocleg w hotelu w Las Vegas.</p><p><strong>Dzie&#324; 12. Las Vegas - Los Angeles. </strong>Po wczesnym &#347;niadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Los Angeles. Po drodze wjedziemy do opuszczonego miasta Calico Ghost Town, b&#281;d&#261;cego niegdy&#347; kopalin&#261; z&#322;ota i srebra. Po drodze zatrzymamy si&#281; w kawiarni utrzymanej w stylu ameryka&#324;skim z lat 50. Zakwaterowanie w hotelu. Po po&#322;udniu spacer ulicami Los Angeles i zwiedzanie miasta. Obowi&#261;zkowym punktem programu tego dnia jest wizyta w Hollywood Boulevard na s&#322;ynnej Alei Gwiazd, gdzie znale&#378;&#263; mo&#380;na mi&#281;dzy innymi gwiazd&#281; Michaela Jacksona, Georga Clooney&#8217;a, Brada Pitta, Angeliny Jolie, Britney Spears czy Chucka Norrisa. Gwiazdy &#347;wiec&#261;ce najja&#347;niej znajduj&#261; si&#281; przy Kodak Theatre (obecnie Dolby Theatre) - miejsce corocznej gali wr&#281;czania Oscar&#243;w oraz Chinese Theater, kt&#243;ry jest historycznym miejscem uroczysto&#347;ci Ameryka&#324;skiej Akademii Filmowej. Przejedziemy pod Walt Disney Concert Hall - centrum koncertowego i teatralnego o niesamowitej bryle z ogrodem na dachu oraz przespacerujemy si&#281; pod stadion s&#322;ynnej dru&#380;yny koszykarskiej Michaela Jordana - Los Angeles Lakers tam, gdzie w chodnik wmurowuje si&#281; pami&#261;tkowe tablice nagr&#243;d muzycznych Grammy. Nocleg w hotelu w Los Angeles.</p><p><strong>Dzie&#324; 13. Los Angeles. </strong>Po &#347;niadaniu zwiedzanie miasta. Udamy si&#281; do Griffith Observatory, kt&#243;re wyposa&#380;one jest w najnowocze&#347;niejszy sprz&#281;t do obserwacji nieba. Panorama Los Angeles ze szczytu Griffith Park nale&#380;y do jednego z najpi&#281;kniejszych widok&#243;w w mie&#347;cie. Bardzo wyra&#378;nie wida&#263; st&#261;d litery sk&#322;adaj&#261;ce si&#281; w napis HOLLYWOOD. Pozostaj&#261;c w klimacie &#347;wiatowego kina, dalej, udamy si&#281; do Beverly Hills. Znajduj&#261; si&#281; tu domy gwiazd du&#380;ego ekranu, cho&#263; samych aktor&#243;w rzadko mo&#380;na spotka&#263; na ulicach miasta. Nast&#281;pnie spacerem przejdziemy Rodeo Drive, mijaj&#261;c butiki takich marek jak Giorgio Armani, Burberry, Cartier, Chanel, Christian Dior, Dolce &amp; Gabbana, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent. Spacerem dojdziemy do s&#322;ynnej Beverly Hills i zobaczymy komisariat policji z filmu "Gliniarz z Beverly Hills", kt&#243;ry obecnie jest &#8230;. komisariatem policji. Amator&#243;w kina zainteresuje na pewno wizyta (za dodatkow&#261; op&#322;at&#261;) w Universal Studios, podczas kt&#243;rej mo&#380;na uzyska&#263; wiele ciekawych informacji na temat realizacji najwi&#281;kszych produkcji filmowych. To okazja, by obejrze&#263; film "od kuchni", a nawet przez moment wcieli&#263; si&#281; w rol&#281; aktora. Nocleg w hotelu w Los Angeles.</p><p><strong>Dzie&#324; 14. Los Angeles - Warszawa. </strong>Wykorzystuj&#261;c czas, jaki pozostaje do wylotu, po &#347;niadaniu udamy si&#281; do Venice i Santa Monica - po&#322;o&#380;onych nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Pi&#281;kne piaszczyste pla&#380;e Pacyfiku i hotele renomowanych marek przyci&#261;gaj&#261; tu artyst&#243;w oraz ludzi zwi&#261;zanych z show biznesem. To tu powsta&#322; s&#322;ynny zesp&#243;&#322; The Doors. W godzinach popo&#322;udniowych wylot do Warszawy.</p><p>&#160;</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<ul><li>Przelot Polska - Toronto - Los Angeles - Polska</li><li>Op&#322;aty lotniskowe</li><li>Ubezpieczenie KL, NNW</li><li>Obs&#322;ug&#281; polskoj&#281;zycznego pilota podczas trwania wycieczki</li><li>Transfer z/i na lotnisko w klimatyzowanym autokarze lub minivanie</li><li>zakwaterowanie w hotelu 3* w pokoju dwuosobowym na okres 14 nocy. W przypadku rezerwacji dla wi&#281;cej ni&#380; dw&#243;ch os&#243;b, kolejne osoby korzystaj&#261; z miejsca do spania na jednym z dw&#243;ch du&#380;ych &#322;&#243;&#380;ek o wymiarach 140cm x 200cm wsp&#243;lnie z dwoma pierwszymi osobami; dwie z trzech os&#243;b &#347;pi&#261; w jednym &#322;&#243;&#380;ku, osoba trzecia ma do dyspozycji drugie &#322;&#243;&#380;ko. UWAGA: Osoby w wieku poni&#380;ej 21 lat mog&#261; zameldowa&#263; si&#281; w hotelu wy&#322;&#261;cznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.</li><li>&#346;niadania</li><li>przelot lokalny na trasie Nowy Jork - San Francisco</li></ul>

Dodatkowo płatne:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. <strong>590 USD</strong> na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,</li><li>obiady/kolacje niewymienione w programie</li><li>wszelkie inne us&#322;ugi niewymienione w programie</li><li>koszty korzystania z dodatkowych us&#322;ug, jak np. mini-baru, telefonu w pokoju hotelowym, itd.</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>w j&#281;z. polskim</p>

Informacje wizowe:

<ul><li><p>Od 11 listopada 2019 roku obywatele polscy, planuj&#261;cy pobyt w USA kr&#243;tszy ni&#380; 90 dni, mog&#261; korzysta&#263; z Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). By wjecha&#263; na teren USA, wystarczy uzyska&#263; zezwolenie wydawane za po&#347;rednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podr&#243;&#380;y (ESTA). Wniosek o zezwolenie trzeba z&#322;o&#380;y&#263; najp&#243;&#378;niej na 72 godziny przed planowan&#261; podr&#243;&#380;&#261;. Niezb&#281;dne b&#281;d&#261;:</p></li></ul><p style="padding-left: 60px;">- paszport z chipem do odczytu komputerowego (tzw. paszport biometryczny),<br />- wype&#322;nienie wniosku na stronie&#160;<a href="https://esta.cbp.dhs.gov/esta/">ESTA</a>.</p><ul><li>Zezwolenie wjazdu w systemie ESTA obecnie kosztuje 14 USD i upowa&#380;nia do wielokrotnych podr&#243;&#380;y przez okres dw&#243;ch lat. Dotychczasowa procedura wizowa b&#281;dzie obowi&#261;zkowa dla tych podr&#243;&#380;nych, kt&#243;rzy nie otrzymali zezwolenia przez system ESTA.</li><li>Wi&#281;cej informacji znajd&#261; Pa&#324;stwo na stronie:&#160;<a href="https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html">TravelStateGov</a>&#160;lub&#160;<a href="https://esta.cbp.dhs.gov/esta/">ESTA</a></li><li><p>Obywatele Polski maj&#261; obowi&#261;zek posiadania paszportu biometrycznego (wydawane po 28.08.2006 r.) przy wje&#378;dzie do Kanady oraz potwierdzenia rejestracji w systemie eTA. Obywatele wszystkich kraj&#243;w podr&#243;&#380;uj&#261;cy do Kanady drog&#261; lotnicz&#261; w ramach ruchu bezwizowego (w tym Polacy), s&#261; zobowi&#261;zani do posiadania elektronicznego potwierdzenia podr&#243;&#380;y (Electronic Travel Authorization). Aby wyrobi&#263; eTA nale&#380;y mie&#263; wa&#380;ny paszport, adres e-mail do otrzymania potwierdzenia eTA oraz kart&#281; p&#322;atnicz&#261; do uiszczenia op&#322;aty 21 PLN/os. (7 CAD/os.). W celu rejestracji i wniesienia op&#322;aty, najp&#243;&#378;niej na 72 godziny przed planowan&#261; podr&#243;&#380;&#261;, nale&#380;y wype&#322;ni&#263; formularz dost&#281;pny na stronie: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_kanada.php</p><p>UWAGA! Ecco Travel po&#347;redniczy w wyrobieniu eTA w cenie 100 z&#322;/os. Kompletne dane musz&#261; zosta&#263; przes&#322;ane najp&#243;&#378;niej na 7 dni przed wylotem.</p></li></ul>

Przewodnik: Kanada, Kanada


Kanada
Kanada:
Drugie co do wielkości państwo świata ma wyjątkowo wiele do zaoferowania turystom. Wschodnie wybrzeże Kanady to niewielkie prowincje, w których zachowało się sporo z kolonialnego uroku. Prowincje Zachodnie oraz Terytoria Północne to niemal dziewicze lasy, rozległe bagna i jeziora, których piękno chronione jest przez liczne parki narodowe i rezerwaty. Spora część Kanady mieści się w strefie klimatu subpolarnego i polarnego, co przyciąga głównie poszukiwaczy przygód i miłośników kanadyjskiej przyrody. Wieloma zabytkami oraz kolonialną zabudową mogą się poszczycić miasta Prowincji Wschodnich. Jednak najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym przez turystów regionem są prowincje Ontario i Quebec, gdzie znajdują się największe i najważniejsze miasta jak Toronto, Montreal, Ottawa czy Quebec, a także najbardziej znana kanadyjska atrakcja – Wodospad Niagara.
czytaj więcej
 

Kanada: mapa


Mapy: Kanada

oferty z państwa Kanada.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Planując wczasy w uwielbianej przez rodziny Bułgarii czy Portugalii słynącej z niezwykłych miast, warto szukać ofert last minute, które zachęcają znacznie niższą ceną w porównaniu do ceny katalogowej biur podróży. Bardzo popularne są oferty Chorwacja Last Minute, szczególnie wśród miłośników sportów wodnych. Last Minute to doskonała propozycja dla osób spontanicznych, które są w stanie zdecydować się na wyjazd w ciągu jednego dnia.Zachęcamy do skorzystania z usług serwisu TravelOne.pl, gdzie codziennie można znaleźć liczne promocje i oferty last minute, również na Cypr i Majorkę.
 
Wakacje Last Minute w Izraelu - sprawdź najlepsze oferty >>
Rajska wyspa Bali w wersji All Inclusive >>
Najlepsze hotele przy piaszczystych plażach Dominikany >>